การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ


ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
...........................................................

                  กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
                   ๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร ( รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ )
                      ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
                      ๑.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือกำลังศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                      ๑.๓ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ ถึง พ.ศ.๒๕๓๒) ถ้าเป็นทหารกองประจำการ จะต้องปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๔๙ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ ถึง พ.ศ.๒๕๓๑)
                      ๑.๔ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได้
                      ๑.๕ ว่ายน้ำเป็น
                  ๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
                      ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดาของผู้ให้กำเนิด (ปู่-ย่า–ตา-ยาย)
                      ๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ผลการ เรียน ๕ เทอม)
                      ๒.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ (ผลการเรียน ๕ เทอม) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                      ๒.๔ สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) หรือสำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ (สด.๘)
                      ๒.๕ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือสงครามหรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือผู้ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ
ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำนาญพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
                        ๒.๖ สำเนาหนังสือรับรองความสามารถทางกีฬาที่แสดงว่าเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาระหว่าง โรงเรียน (ถ้ามี)
                        ๒.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๗ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน ๖ เดือน)
                  ๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
                      ๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
ราคาชุดละ ๗๐.-บาท ดังนี
                                ๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                                ๓.๑.๒ สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
                                ๓.๑.๓ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
                                ๓.๑.๔ กองเรือภาคที่ ๓ (ภูเก็ต)
                                ๓.๑.๕ ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
                                ๓.๑.๖ ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
                                ๓.๑.๗ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
                                ๓.๑.๘ โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ
                                ๓.๑.๙ ค่ายตากสิน (จ.จันทบุรี)
                                ๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (พรานนก)
                                ๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทางเรือ
                                ๓.๑.๑๒ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
                                ๓.๑.๑๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.๓ ภูเก็ต ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๑๔ พังงา)
                    ๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม เรือโท ทองสุข เทศดนตรี ตู้ ปณ.๑๑ ปณจ.พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
               ๔. การรับสมัคร
                   ๔.๑ สมัครด้วยตนเอง ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
                   ๔.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
               ๕. การสอบคัดเลือก
                   ๕.๑ รอบแรก (การสอบภาควิชาการ) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร วิชาที่สอบได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางด้านการเรียน
                   ๕.๒ รอบที่สอง (การตรวจสุขภาพ) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
                   ๕.๓ รอบที่สาม (การทดสอบสุขภาพจิต การสอบความ เหมาะสม และการสอบพลศึกษา) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒,
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๔ ในวันและเวลาราชการ ส่วนรายละเอียดดูได้ที่ http://www.navy.mi.th/navedu/

                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

(ลงชื่อ) พลเรือโท
    ยอดชาย รักสำหรวจ 
   (ยอดชาย รักสำหรวจ) 
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

คำเตือนในการสอบครั้งนี้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือจะกำหนดลำดับที่นั่งสอบแบบสุ่ม (Random) ที่นั่งติดกันจะได้ข้อสอบต่างชุดกัน จึงเป็น
หลักประกันได้ว่าผู้ที่แอบอ้างว่าจะสามารถ ช่วยเหลือผู้สมัครด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้สามารถสอบผ่านได้โดยการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนนั้น
ไม่สามารถกระทำได้ หากสงสัยว่าผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการทหารเรือ สามารถตรวจสอบและแจ้งเบาะแสได้ที่
โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓